skip to Main Content

กรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนสินค้า  ทางบริษัทจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ แต่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นๆได้ที่มีราคาเท่ากันหรือน้อยกว่าได้ และจำต้องอย่างน้อยแจ้งล่วงหน้า 5 วัน ก่อนเริ่มงานสัมมนาที่ต้องการยกเลิก