skip to Main Content

ส่งออกเครื่องสำอางไทยไปต่างประเทศ

1,500.00 ฿

รายละเอียดเบื้องต้น

  • จำกัดจำนวน 100 คน
  • ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา 1,500 บาทต่อท่าน
  • ลงทะเบียนตั้งแต่ 8:30 น.
  • สัมมนาวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน  2017  เวลา 09:00 – 16:30 น.
  • ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ห้อง D402

 

สินค้าหมดแล้ว

Details

” Thai Cosmetics Exporting Seminar “

ส่งออกเครื่องสำอางไทย ไปต่างประเทศ

สัมมนาที่คุณจะได้พบกับ 4 วิทยากร จาก 4 ประเทศ ผู้มีประสบการณ์ด้านการส่งสินค้าออกต่างประเทศในหลากหลายมุมมอง

Cosmetics Exporting Korean Speaker
Mr. Garam Lee

เจ้าของบริษัทที่ปรึกษาด้านการส่งออกเครื่องสำอางเกาหลีสู่ตลาดโลก

เครื่องสำอางเกาหลีทำอย่างไรถึงไปตลาดโลก ศึกษากลยุทธ์แบบ Korean Cosmetic Strategy

คุณจะได้พบกับหัวข้อเรื่อง  Korean Market Topics

1. Korean Cosmetics Market Trend

2. How Korean Cosmetics become the Global Brand?

3. Potential Brand Case Study

Cosmetics Exporting Chinese Speaker
Mr. Jun Jiang

กรรมการผู้จัดการบริษัท ควอลิตี้พลัส ประเทศจีน นำเข้าเครื่องสำอางไทย และ E-commerce

ขายไปจีนอย่างไรให้รุ่ง ในธุรกิจ E-Commerce พร้อมโอกาสในการส่งออกในตลาดจีน

คุณจะได้พบกับหัวข้อเรื่อง China Market Topics

1. China overview

2. China cosmetic overview

3. Distribute your product in the Chinese way

4. E- commerce in China

Cosmetics Exporting Myanmar Speaker
Mr. Tint Lwin Kyaw

ผู้นำเข้าเครื่องสำอางและเจ้าของธุรกิจ Retail

เจาะเรื่อง..ส่งออกพม่า ข้อควรระวังในการไปตลาดพม่าและโอกาสในการส่งออกสู่ตลาด Yangon

คุณจะได้พบกับหัวข้อเรื่อง Myanmar Market Topics

1. Cosmetics Market in Myanmar

2. High Demand Cosmetics in Myanmar

3. Cosmetics Distribution Channel

4. Mistakes when you go to Myanmar

5. Services and Suggestion for Brand who want to go Myanmar

Cosmetics Exporting Thai Speaker
คุณธนิศร์ จริยากาญจนา

อดีตผจก.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก DKSH

Real Branding ทำแบรนด์เครื่องสำอางอย่างมืออาชีพ วางแผนให้ปัง ยั่งยืน และมีกำไร

คุณจะได้พบกับหัวข้อเรื่อง Thailand Market Topics

BRAND BREAKTHROUGH

1. What is the real “Branding” ?

2. How does the Branding Play?

3. Key Factors to make the Successful Brand & Profitable