skip to Main Content

Beyond to the future Course

Project Feasibility Study

ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้าง ขยาย พัฒนารูปแบบโมเดลธุรกิจ โดยเฉพาะเครื่องสำอาง เน้นที่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาด การดำเนินงาน และการลงทุน

ประเภทหลักสูตร : Concept 1 วัน , Workshop 3 วัน , Consult ขึ้นกับบริษัท

Project Management

หลักการ เทคนิค วิธีการบริหารโครงการสำหรับธุรกิจเครื่องสำอางโดยเฉพาะ โดยใช้เทคโนโลยีและ Software ในการบริหารโครงการ ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสความสำเร็จของโครงการนั้นๆ

ประเภทหลักสูตร : Concept 1 วัน , Workshop 3 วัน , Consult ขึ้นกับบริษัท

Business Change & Risk Management

การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาศักยภาพบริษัทให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก และเสริมความเข้มแข็งภายในบริษัท และการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมธุรกิจที่รวดเร็วและซับซ้อนตามแนวโน้มอุตสาหกรรม 4.0

ประเภทหลักสูตร : Concept 1 วัน , Workshop 2 วัน , Consult ขึ้นกับบริษัท