skip to Main Content
รายละเอียดการชำระเงิน

คุณสามารถชำระเงินได้ตามเลขบัญชีด้านล่าง และหากทำการชำระเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถแจ้งยืนยันการชำระเงินได้ตามแบบฟอร์ม

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี บจก.คอสเมติก บิซิเนส ไอเดีย

เลขที่บัญชี 023-3-93927-7